På vegne av Børresen & Midtskogen Eiendom AS varsles oppstart av detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 for Nygata 41 A, plan-ID 097100.

Planområdet er på 3,5 daa og ligger i Hamar ca. 1 km øst for sentrum. På gnr./bnr. 1/1579, Nygata 41 A skal det legges til rette for leiligheter fordelt på tre etasjer, med nødvendig infrastruktur og uteareal.

I tillegg skal planen omfatte friområde og eksisterende bebyggelse, som skal videreføres fra gjeldende reguleringsplan, Briskebyvegen 23, G/B. nr. 1/1534, plan-ID 545.  

Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere innspill til planarbeidet i denne fasen.

Frist for uttalelser: 31.01.2018

Saksprosessen med tilhørende dokumenter kan sees og følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: 

Asplan Viak AS v/Geir Egilsson
Falsens gt. 12
2317 Hamar
Epost: geir.egilsson@asplanviak.no

kart
Planområde