Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i september 2017 om at Hamar kommune, sammen med aktuelle etater, gjennomfører tilleggsutredninger for dobbeltspor gjennom Hamar kommune. Innledningsvis inviterte Hamar kommune til et fellesmøte og ba om innspill fra aktuelle statlige og regionale etater til videre prosess.

Etter dette har Jernbanedirektoratet og Hamar kommune hatt enkeltvise møter med etatene. Jernbanedirektoratet har laget oppsummeringer av hovedpunktene fra møtene. Disse kan du lese her:

Jernbanedirektoratet vil, på bakgrunn av erfaringene fra fellesmøtet i oktober, enkeltmøtene med etatene og dialog med Hamar kommunen lage en bestilling til BaneNor, som så vil følge opp prosessen videre i samarbeid med kommunen.

Se presentasjon som Ove Skovdahl fra Jernbanedirektoratet holdt for formannskapet 6. desember her.

Hamar kommune tar sikte på å få på plass et planprogram for denne delen av kommuneplanarbeidet i løpet av våren 2018. Planprogrammet presiserer hva som skal utredes, hvordan prosessen skal organiseres og framdriftsplan.