Forholdet til plan- og bygningsloven
Planoppstart varsles i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8. Hamar kommune har besluttet at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning i følge plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2.

Planarbeidet med tilhørende kart og dokumenter kan følges på kommunens digitale PlanDialog . Her kan referat fra oppstartmøte mellom forslagsstiller og kommunen sees.

Oppfordring til å uttale seg
Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planarbeidet og oppfordres til å komme med innspill i startfasen av planarbeidet. Vi ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes i den videre planprosessen. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom eller planer for endret bruk av eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for det som planlegges, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av plan. Uttalefrist er den 12. februar 2018.

Videre prosess
Eventuelle innspill til planoppstart vurderes av forslagsstiller. Innsendte merknader vil framgå som del av grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Planmyndigheten vil behandle forslag til plan før utlegging til offentlig ettersyn. Dette forventes høsten 2018, mens vedtak av reguleringsplan forventes våren 2019.

Henvendelse og innspill sendes :
TAG Arkitekter AS
Osterhaus gate 27, 0183 Oslo
Kirsti Hansen, kh@tagarkitekter.no, 98 48 75 92

Kommunens saksbehandler er:
Bård Sødal Grasbekk, bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no, 625 63 041