Oddny Gudmundsdottir arbeider med oppstart av områderegulering på Tjuvholmen.Det er ønske fra grunneiere og utviklere om å komme i gang med utvikling på Tjuvholmen, men det er Hamar kommune som skal styre prosessen og er beslutningstaker når det gjelder planlegging på Tjuvholmen.

Planprogram
Kommunen er i gang med utarbeidelse av planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, synligjøre utredningsbehov, planprosess med frister og deltakelse. Et viktig tema i slike omfattende planer er medvirkning, spesielt i forhold til grupper og deltakere som er særlig berørt.

Mulighetsstudie
I prosessen skal det bland annet lages mulighetsstudie for ulike utnyttingsgrader og ulike typer bebyggelse, både med og uten høyhus. Aviser og hjemmesiden til Hamar kommune skal bli brukt aktivt i prosessen, i tillegg til møter med interessegrupper blir det lagt opp til folkemøte underveis i reguleringsprosessen.

Grønn struktur
Hamar kommune er veldig tydelig på at sørlige delen av Tjuvholmen skal ha grønn struktur og allmenheten skal ha tilgang langs hele strandpromenaden. I dag er det viktige funksjoner på Tjuvholmen med båtforeningen og Hamar roklubb som skaper liv der. Disse funksjonene skal opprettholdes, og muligheten for utvidelse av båthavna skal utredes i planprosessen.