Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Martodden Komb5.

Formål med planforslaget er å legge til rette for boligbygging, og ivaretagelse av eksisterende bygning (spritlager), som kan benyttes til boliger, sportslager, kafe og næring.

Den nye bebyggelsen skal tilpasses Arcus-bygget (gitt vernestatus) i sørvest og boligbebyggelse i nordøst. Området avgrenses av jernbanen i nordøst, boligbebyggelse i øst og sør og Arcus-bygget i sørvest. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og evt komme med innspill. Uttalefrist er 10. mars 2018.

Plandokumentene finner du på Hamar kommunens digitale PlanDialog

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset

Synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunens digitale  PlanDialog 
eller per epost til Hamar kommune:  postmottak@hamar.kommune.no
eller per post til: Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak.  Av saksfremstilling vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Parter og andre som har avgitt uttalelse vil bli underrettet om vedtak, sammen med opplysning om klageadgang og frister.

Saksbehandler er Oddny Gudmundsdottir, oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no,

Telefon: 62 56 30 39.

skråfoto
skråfoto