Hamar er en attraktiv kommune å arbeide i. Foto fra Skyphoto.no

En kommunes evne til å tiltrekke seg folk avhenger av en lang rekke forhold:

 • Relevant og interessant arbeid
 • Bosted
 • Boligpriser
 • Pendlingskostnader
 • Nærhet til sosiale nettverk (familie og venner), natur og kultur
 • Folk ønsker å bosette seg i eller rundt de større byene

Særlig for Hamars vedkommende, er et attraktivt arbeidsmarked avgjørende, da det er her vi finner flest innflyttere uten familiær tilknytning i kommunen.

Noen flere vesentlige punkter i rapporten:

1. Befolkningsvekst

Folkeveksten har vært positiv i de fem kommunene siden år 2000. De andre kommunene i Hedmark har nedgang. Store deler av den samlede folkeveksten er innvandring og innenlandske flyttinger. Bare Ringsaker og Elverum har hatt positive fødselsoverskudd fra 2000-2016. Det er verdt å merke seg at nesten to tredeler av de norskfødte innflytterne til Hamar har vokst opp i Hedmark. Hamar har de siste ti årene hadde en befolkningsvekst på 9,4 %. (16 % av hedmarkingene bor nå i Hamar)

2. Hver femte flytter
Opptil en femtedel av befolkningen flytter på seg i løpet av en tiårsperiode. Dette gir i utgangspunktet et potensial for kommunene til å påvirke flyttestrømmene til kommunenes fordel.

3. Innvandring minker
Det er nå færre som innvandrer fra Øst-Europa, også til dels fra Norden, til de fem kommunene. Fra 2008-2013 økte innflyttingen fra Norden og Øst-Europa med 40 prosent, men fra 2014-2016 er innflyttingen redusert med 20 prosent eller mer. Dette skyldes trolig at den økonomiske veksten har tatt seg opp i Norden og Øst-Europa og lønnsforskjeller og andre levekårsforskjeller er dermed redusert.

4. Bor alene
En høy andel av hedmarkingene er aleneboende. For de fem kommunene ligger dette på lavest i Løten og Ringsaker med 38 prosent, Hamar er høyest med 46 prosent. Elverum har 43 prosent.

Den høye andel aleneboende er med sannsynlighet et forhold som vil tilta, noe som er en vesentlig driver for hvordan f.eks. boligplanlegging og utbygging skal foregå i framtida. 

5. En bo- og arbeidsmarkedsregion
De 5 samarbeidende kommunene utgjør en bo- og arbeidsmarkedsregion, og har gjennom årene samarbeidet om forskjellige tiltak i arbeidet for å attrahere nye innbyggere. Det går også fram av rapporten at flere flytter til en kommune og jobber i en annen. Gode pendlermuligheter, øker attraktiviteten og mulighetene for innflytting. 

Pågående forbedringer i infrastruktur, som ny jernbane og utbedringer av europavei, riksveier og fylkesveier vil redusere pendlingskostnader og pendletid. Dette drøftes noe i rapporten og bidrar til spørsmål som: Kan man lokke aktive mennesker i Oslo-området som vil ha nærhet til naturen til å flytte til regionen, mens de jobber i Oslo? 

Nyttig for planlegging og utvikling
Statistikken og analysene som bringes til torgs skal brukes videre i kommunenes planleggingsarbeid, som mulig grunnlag for mer målrettede tiltak i det videre attraktivitetsarbeidet og til videre kompetansebygging på statistikk og analyse i kommunene og fylkeskommunen.

Alle kommuner følger svært nøye med på befolkningsutviklingen fra år til år. Dette har stor betydning direkte for kommunenes inntekt, og som planleggingsgrunnlag - for boligbygging, barnehager og skoler, utviklingen av pleie- og omsorgstjenester med mer.

Rapporten gir dermed et forbedret kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å tilrettelegge for by-/stedsutvikling, tilrettelegge for boligbygging, attraksjon av nye innbyggere og tilrettelegging for næringsutvikling. 
 
Bakgrunn om selve rapporten

Selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS har gjort et omfattende arbeid basert på alle tilgjengelige data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Arbeidet er gjort på oppdrag fra de fem kommunene og Hedmark fylkeskommune. Motivasjonen har vært ønsket om å sammenstille, analysere og formidle tilgjengelig relevant kunnskap om flyttestrømmer. 

Det ble stilt spørsmål av typen:
 • Hvor mange og hvem er det som flytter til og fra våre kommuner og vår bo- og arbeidsmarkedsregion fra år til år?
 • Hva kjennetegner de som flytter til- og fra? – med hensyn til: hvor flyttes det til –og fra – for regionen og for hver enkelt kommune?
 • Hva er landbakgrunn?
 • Hvilke aldersklasser er det som flytter?
 • Hvordan er inntektsforholdene?
 • Hvilke bo- og familieforhold er det som gjelder?
 • Hva er utdanningsnivået?
   
 
Mer informasjon om rapporten og bakgrunnen for arbeidet fås også hos deltakerne  i prosjektgruppa for arbeidet. Disse er:
 • Elverum kommune: Aasmund Hagen – Tlf. : 970 77 608.
 • Løten kommune: Anne Gry Villumstad – Tlf.: 920 50 327.
 • Hamar kommune: Torleif B. Jensen – Tlf.: 909 65 845.
 • Stange kommune: Ingeborg Storbæk – Tlf.: 62 56 21 59.
 • Ringsaker kommune: Ole Roger Strandbakke – Tlf.: 917 61 149.
 • Hedmark fylkeskommune: Hans Ove Hjelsvold – Tlf.: 977 47 188.