Hele organisasjonen fortjener stor honnør for den jobben som er lagt ned, og hver eneste krone vil komme innbyggerne til gode.

Netto driftsresultat er 15 millioner kroner bedre enn i 2016 og utgjør for 2017 5,1 prosent av driftsinntektene. Resultatet etter avsetninger, såkalt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) landet på 57,1 millioner kroner.

Rådmannen presenterer resultatet for 2017Rådmannen foreslår å disponere deler av overskuddet til tiltak for barn og eldre - som blant annet opprustning av utearealer ved skolene. Videre styrkes grunnlaget for egenfinansiering av nye investeringer og svingninger i økonomiske størrelser som renter og ressurskrevende brukere. Kommunestyret avgjør den endelige prioriteringen.

Rustet for ytterligere vekst og utvikling
Det var en fornøyd rådmann som presenterte resultatet for Formannskapet onsdag. - Hamar kommune har fått orden på økonomien, og står nå godt rustet for å skape ytterligere vekst og utvikling i kommunen, sa han. - Vi må regne med mindre drahjelp fra sentrale myndigheter framover, og da er det viktig at vi generer overskudd i egne budsjetter, understreket rådmannen.

Alle enheter drives i balanse
Det er de siste årene gjort en stor jobb for å omstille kommuneøkonomien i Hamar. Det har gitt resultater, og alle enheter i kommunen drives nå i balanse. Hamar kommune har innført økonomiske handlingsregler for å sikre at kommunens gjeld ikke blir for høy, at det er balanse i driftsøkonomien, at det settes av tilstrekkelig med midler for å håndtere svingninger i økonomien og at det finnes store nok bidrag til egenfinansiering av investeringer. Alle de fire handlingsreglene innfris med god margin.

- Det er spesielt gledelig at vi har fått orden på økonomistyringen og har høy oppmerksomhet på effektiv drift. Det er en forutsetning for å skape vekst og utvikling at vi har denne grunnmuren på plass. Hele organisasjonen fortjener stor honnør for den jobben som er lagt ned, og hver eneste krone vil komme innbyggerne til gode, sier rådmannen.

De viktigste faktorene som bidrar til det gode resultatet er effektiv drift, høye skatteinntekter og god finansforvaltning.

Nøkkeltall: 

Brutto driftsresultat:  69,4 mill. kr.
Netto driftsresultat:     137 mill. kr.
Regnskapsmessig mindreforbruk:57,1 mill. kr. 

Brutto driftsresultat er resultatet før finans og avsetninger.

Netto driftsresultat er resultatet etter drift og finans, og er det mest brukte målet på økonomisk balanse i kommunene.

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk viser resultat etter drift, finans og avsetninger og viser hva kommunestyret kan disponere av regnskapsresultatet til ulike tiltak.