Linda Soløst og Eva Eidem, begge koordinatorer for Home-Start Familiekontakten Hamar- Gjennom årene har vi hatt en jevn etterspørsel og økning av småbarnsfamilier med behov for støtte. Med aktiviteten i 2017 har vi nådd en foreløpig topp, sier Eva Eidem og Linda Soløst, begge koordinatorer for Home-Start Familiekontakten Hamar.

Gratis for småbarnsfamilier
Familiekontaktene gjør en uvurderlig innsats for småbarnsfamilier som har en vanskelig og slitsom hverdag. Home-Start Familiekontakten fungerer slik at en frivillig kommer hjem til familien som har meldt opp sitt behov, 2-4 timer pr uke i minimum 4 måneder.  Oppdragene fungerer som et supplement til det offentlige tjenesteapparatet, og er gratis for familien.

Frivillige hjelpere
Eva Eidem og Linda Soløst forteller at de i 2017 hadde 36 familiekontakter med  oppdrag hos småbarnsfamilier, som ba om støtte og hjelp for en periode.

- Alle familier er ulike, og behovene likeså; slitne foreldre, aleneforeldre, 
fysisk og psykisk slitasje, kroniske lidelser hos barn og / eller forelder, samlivsbrudd,  ensomhet, og hverdagskneiker av ulike slag, sier Eidem.

En medvandrer, i form av en frivillig for en periode, kan bety så uendelig mye. Home Start er fortsatt et svært godt forebyggende lavterskeltilbud til de mange småbarnsfamilier.  

Hjelp til egen mestring
- De frivillige hjelperne jobber for å framheve de positive ressursene hos foreldre. De hjelper dem å mestre foreldrerollen bedre, slik at også barna får det bedre. Home Start bidrar til å skape gode familieforhold og til å trygge barnas oppvekstvilkår, sier Linda Soløst.
 
Ett suksesskriterie er likeverdighet. Det skal ikke være noen ubalanse mellom hjelperollen og den som mottar hjelp.

I ti år
Både familiekontaktene og koordinatorene ser positivt framover. I 2017 markerte de 10 års-jubileum for Home Start Familiekontakten Hamar.   

- Vi vet at Home Start virker, for familier, for de frivillige og for de profesjonelle som fortsetter å henvise til oss, oppsummerer Eva Eidem og Linda Soløst, og viser til årsrapporten for enda flere detaljer.