Hæhre entreprenør er igang med bygging av E6-parsellen Kolomoen - Arnkvern. Prosjektet bygges som en totalentreprise og Hæhre har dermed også ansvaret for byggprosjektering av anlegget. I den forbindelse er det behov for mindre justeringer av reguleringsplanen. Planendringen ligger i området mellom Stange grense og Åkersvika vegkryss.

I samråd med Hamar kommune er det vurdert at dette er endringer som "i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hoved-rammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og frilufts-områder", jfr. plan og bygningslovens §12-14, andre ledd.  Kommunen har derfor lagt opp til at planendringen kan behandles som en endring jf. Pbl § 12-14 dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Endringen vil alternativt bli gjennomført som en ordinær plansak, dette brevet vil da anses som varsel om oppstart jf. § 12-8.

Planendringen innebærer: 

  • En mindre justering av grense for vegformål ved Kråkholmen, 
  • Justert føring av gang og sykkelveg/ tursti Vgs4, som flyttes fra egen kuvert til å ligge under ny bru over jernbanen
  • Konstruksjon for kryssing av jernbanen endres fra bru til kulvert.
  • Kulvert for gang og sykkelveg utgår fordi gang og sykkelvegen legges under bru over jernbanen.

Dokumentene kan sees her :

Dersom det er opplysninger eller merknader som kan være av betydning for planarbeidet ønsker vi at det tas kontakt med oss. Eventuelle merknader eller innspill bes rettet skriftlig til: iver.reistad@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, innen 3 april 2018.