Det startes arbeid med å lage forslag til detaljreguleringsplan.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligformål på tomten, og at eksisterende bebyggelse på tomten relokaliseres til ny plassering ved husmannsplassen Stenerstua.

Planen søker videre å finne gode og trafikksikre løsninger for henting/levering av elever til Rollsløkka skole og parkering for ansatte/gjester, slik at gående og syklende prioriteres og gis en sikker kryssing av Rollsløkkvegen over til friområdet Tiger’n. Det søkes også etter en løsning som utvikler eller forsterker kvaliteten av tilliggende grøntarealer, samt ivaretar overgang mellom offentlig friareal (Tiger’n) og private uteplasser tilhørende boligformålet.

Mer informasjon:

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog, herunder referat fra oppstartsmøtet: 

 

Gjeldende planer for området er Reguleringsplan for gamle plasser Nyborg, med planID 303A. Arealet er regulert til kulturhistorisk bevaringsområde og boligformål. Planområdet omfatter også arealet BOP4 i høringsforslag til ny kommuneplan 2018-2030.

Foreløpige vurderinger viser at det er behov for å inngå utbyggingsavtale.

En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende for nye utbygginger og bruksendringer. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2. 

Uttalefrist er 26. april 2018.

Det vil bli avholdt felles informasjonsmøte om planarbeidet.

Oppfordring til å uttale seg

Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planarbeidet og oppfordres til å komme med innspill i startfasen av planarbeidet. Vi ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes i den videre planprosessen. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom eller planer for endret bruk av eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for det som planlegges, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av plan.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Planoppstart varsles i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8. Hamar kommune har besluttet at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, i følge plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Hamar kommune har foreløpig vurdert at det er behov for å inngå utbyggingsavtale, i følge plan og bygningsloven § 17-1.

Videre prosess

Eventuelle innspill til planoppstart vurderes av forslagsstiller. Det vil ikke bli sendt ut svarbrev på innspill, men innsendte merknader vil framgå som del av grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Planmyndigheten vil behandle forslag til plan før utlegging til offentlig ettersyn. Dette forventes høsten 2018, mens vedtak av reguleringsplan forventes vinteren 2018/-19.

Henvendelse og innspill sendes

StudioNSW v/Amund Eggum Wangen

Pb. 13, 2301 Hamar

aew@studionsw.no, Telefon; 468 00 439

Kommunens saksbehandler er:
Bård Sødal Grasbekk

Bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no

Telefon: 62 56 30 41

Planavgrensning
Planområde