Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud - foto Eli Haugen, HASolide resultater! 

2017 ble et godt år for Hamar kommune og Hamar- samfunnet: Det økonomiske resultatet ga et godt driftsoverskudd som gir grunnlag for videre vekst og utvikling, befolkningsveksten lå godt over landsgjennomsnittet og det ble skapt mange nye arbeidsplasser. Dette er solide resultater som det er grunn til å glede seg over, og som mange skal ha takk for. 

Hamar er godt synlig utenfor kommunens grenser. Vi gjennomfører hvert år store arrangementer som gir gjenklang nasjonalt: Idrettsgalla, VM på skøyter og Sir Elton John på Stortorget er tre av mange arrangementer vi husker fra 2017. Et viktig stikkord for å lykkes med dette er godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor. Sammen kan vi skape begivenheter og resultater som blir større enn summen av det vi klarer hver for oss. 

Vi har tatt effektive grep som har gitt god kontroll på økonomien i kommunen: Nye budsjettrutiner og –rapportering, mer reell budsjettering i avdelingene, innføring av økonomiske handlingsregler og tydelige krav til budsjettdisiplin har bidratt til gode resultater de to siste årene. I fjor klarte alle resultatenhetene å drifte virksomheten innenfor sine tildelte budsjettrammer. Hele organisasjonen fortjener honnør for den jobben som er lagt ned, og jeg kan garantere at hver eneste krone fra overskuddet vil komme innbyggerne til gode.

Kommunen er til for innbyggerne. Vi vil ha en kommune som både engasjerer og inkluderer, og kanskje er den viktigste testen for en kommune om vi klarer å tilby gode tjenester til de som sliter i hverdagen. De som står utenfor arbeidslivet, de som har utfordringer med dårlig psykisk helse- og rus og de som opplever mobbing eller vold i nære relasjoner. Jeg vet at mange ansatte i kommunen har gjort hverdagen litt enklere for noen av disse i løpet av 2017. Av alle resultater vi måler, er antakelig dette det aller viktigste. 

Det økonomiske resultatet i 2017 ble godt fordi vi drev godt, men også fordi vi fikk drahjelp av gode skatteinntek-
ter og et lavt rentenivå. Signalene fra regjeringen er veldig tydelige på at kommunene må forvente en lavere vekst i inntektene framover. Vi vet også at renta på et tidspunkt vil øke. Den økonomiske balansen vi har nå gir oss et godt grunnlag for å møte disse utfordringene. Sammen med satsing på fortsatt effektivisering, digitalisering og utvikling av tjenestene, er jeg sikker på at vi skal håndtere en litt mer turbulent økonomisk fremtid på en god og trygg måte. 

Bjørn Gudbjørgsrud Rådmann

Les mer i disse dokumentene: