Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan. Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planforslaget. Det bes om uttalelse om faktiske forhold eller synspunkter på eventuelle interesser som kan ha betydning for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av planlagt tiltak.

Uttalefrist er 16. juni 2018.

Formålet med planforslaget er å omregulere deler av planområdet fra industriformål til boligformål og dermed legge til rette for etablering av gode boligområder, samt ivareta hensynet i gjeldende reguleringsplan til bevaring av tunets karakter.

Planforslaget er utarbeidet av HRTB arkitekter MNAL AS for HCK Utvikling AS.

Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Plandokumentene kan sees her:

 • PlanDialog

 • Hamar rådhus, Vangsvegen 51

 • Hamar bibliotek, Torggata 100

  Det har ikke vært utarbeidet alternative utkast til planen, jf. plan- og bygningslovens § 5-2.

  Formannskapet har den 18. april 2018, sak 61/18, vedtatt å legge detaljreguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Hamar kommune har vurdert at det ikke er behov for å inngå utbyggingsavtale, i følge plan- og bygningsloven § 17-1.

  Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak.  Av saksfremstilling vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Parter og andre som har avgitt uttalelse vil bli underrettet om vedtak, sammen med opplysning om klageadgang og frister. Vedtak av reguleringsplan forventes høsten 2018.

  Uttalelse rettes til planmyndigheten:

 • via PlanDialog

 • postmottak@hamar.kommune.no

 • Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar

 

Saksbehandler er Bård Sødal Grasbekk, telefon: 62 56 30 41, mobil: 45 24 21 48

plankart
plankart