Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan. Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planforslaget. Det bes om uttalelse om faktiske forhold eller synspunkter på eventuelle interesser som kan ha betydning for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av planlagt tiltak.

Uttalefrist er 16. oktober2018.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for ny bolig- og næringsbebyggelse i et helt kvartal i Hamar sentrum.

Planforslaget er utarbeidet av Studio NSW, forslagstiller og tiltakshaver er Vangsvegen 33 AS.

Se modell fra utbygger.

Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Plandokumentene kan sees her:

 • PlanDialog

 • Hamar rådhus, Vangsvegen 51

 • Hamar bibliotek, Torggata 100

 • Vang bibliotek, Ridabu

 • Bylab, torggata 63, Triangelgården

  Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak.  Av saksfremstilling vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Parter og andre som har avgitt uttalelse vil bli underrettet om vedtak, sammen med opplysning om klageadgang og frister. Vedtak av reguleringsplan forventes høsten 2018.

  Uttalelse rettes til planmyndigheten:

 • via PlanDialog

 • postmottak@hamar.kommune.no

 • Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar

Saksbehandler er Yanwei Wen 

telefon:   62563124

E-post: yanwei.wen@hamar.kommune.no 

 

plankart
plan