Planområdet omfatter nå et mindre område i Klukhagan. Første planforslag ble lagt ut til offentlig ettersyn 10.03.2018. Forslaget til plandokumentene er justert etter høringen.  Planavgrensningen er redusert til gjeldende plan, slik at friområdet ikke blir berørt. Bygningsvolumet reduseres til mask gesims- og mønehøyd 8 meter og kun flatt tak tillates.

Dokumentene kan sees her :

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i :

  • Hamar rådhus, servisekontoret
  • Hamar bibliotek, kulturhuset
  • Hamar bibliotek, avd. Vang

Eventuelle merknader sendes via kommunens digitale PlanDialog - planID  078500 - innen den 06 Juni 2018 til:
Hamar kommune
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no  

Saksbehandler: Yanwei Wen Epost: yanwei.wen@hamar.kommune.no Tel: 625 63 124