Reguleringsarbeidet utføres av Norconsult AS på oppdrag fra Hamar kommune.

Hensikten med planleggingen er å legge til rette for etablering av nytt næringsområde på Heggvin nær kommunegrensa til Løten.

Innenfor plangrensa vil det være aktuelt å sette av areal til næring, interne veger, samt evt. energianlegg og landbruk. For nærmere beskrivelse av området, mulig bruk og utredningsbehov vises det til planprogrammet. 

Planområdet det varsles oppstart på, er på ca 900 daa og omfatter eiendommen gnr/bnr, 159/1, 160/1,160/2,160/4, 163/1 og 202/1 samt atkomst langs fv 60 og Arnsetvegen.  Selve tiltaksområdet dekker ca 700 daa. Endelig avgrensning vil bli vurdert i planprosessen.

Planområde, planprosess og plandokumenter kan sees i planprogrammet som legges ut på Plandialog på kommunens nettsider.

Grunneiere og naboer varsles direkte. Frist for å komme med innspill til varsel om oppstart er satt til: 29.06.2018.

Henvendelse og innspill rettes til:

Norconsult AS, Postboks 433, 2303 Hamar

eller pr e-post: ard@norconsult.no

planavgrensning
planområde