Det startes arbeid med å lage forslag til detaljreguleringsplan.

Formålet med planarbeidet er å få bedre utnyttelse av arealene ved å justere arealformålsgrense.

Tiltakshaver er Hamar kommune og utøvende konsulent er Norconsult.

Mer informasjon

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog

Uttalefrist er 22. juni 2018.

Oppfordring til å uttale seg

Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planarbeidet og oppfordres til å komme med innspill i startfasen av planarbeidet. Vi ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes i den videre planprosessen. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom eller planer for endret bruk av eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for det som planlegges, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av plan.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Planoppstart varsles i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8. Hamar kommune har besluttet at planen ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning, i følge plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2. Hamar kommune har foreløpig vurdert at det er behov for å inngå utbyggingsavtale, i følge plan og bygningsloven § 17-1.

Henvendelse og innspill sendes til:

Norconsult AS,Torggata 22, 2317 Hamar

Marit Fjellro Løitegård, Telefon; 93875147

eller på epost til:mfjlo@nrorconsult.no 

Kommunens saksbehandler er:
Yanwei Wen

yanwei.wen@hamar.kommune.no

Telefon: 98856900

planavgrensning
ortofoto med planavgrensning