Ledere og sentrale fagpersoner fra de 8 kommunene i nordfylket (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal) ble invitert til Tynset denne dagen. Hensikten med samlingen var å holde hverandre gjensidig oppdatert om aktuelle aktiviteter, prosjekter og annen nyttig informasjon samt erfaringsutveksling. Ti personer fra fem kommuner hadde mulighet til å delta på samlingen.

Marit og Bente orienterte om senteret og om sentrale aktiviteter og prosjekter:

 • Fra 1. januar 2017 er det ett utviklingssenter i hvert fylke. Sentrene har fått et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet. Hamar er vertskommune i Hedmark. Senteret i Hedmark har nå 9 medarbeidere, noen jobber med aktiviteter knyttet til samfunnsoppdraget, andre er prosjektledere.
   
 • Pasientsikkerhetsprogrammet I TRYGGE HENDER http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no .
  Dette er et nasjonalt satsingsområde. Et læringsnettverk innenfor tiltakspakka «Forebygging og behandling av underernæring» ble avsluttet nå i mai. Det blir arrangert nytt læringsnettverk med første samling den 17. og 18. oktober 2018. Det er totalt 3 samlinger. Læringsnettverket varer i 9 måneder.
   
 • Spredning av digital tiltakspakke for helsefagarbeidere i lindrende behandling om omsorg ved livets slutt. Neste oppstartsamling for høst 2018 er 30. august på Terningen Arena.
   
 • Vi presenterte fire prosjekter ved senteret, alle finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet:
   - Demensplan 2020: Videreutvikle arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten– et prosjekt sammen med Hamar, Stange og Os kommune.
  Frivillige/pårørende: Det er utviklet en modell som består av bruk av frivillige for å kunne avlaste pårørende med krevende omsorgsoppgaver basert på systematisk kartlegging av pårørendes behov.
  Seniorgründer: En seniorgründer er en senior med en ide og et ønske om å etablere en møteplass eller aktivitet - flere gründere er i gang. I tillegg er det laget en App hvor disse, og andre aktiviteter vises.
  Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming: Det er utviklet et opplæringshefte, samt at vi skal utvikle et nettbasert opplæringsprogram om dette temaet.
   
 • Aktuelle nasjonale føringer: Pårørendeveilederen og stortingsmeldingen «Leve hele livet» var tema.

Deretter delte hver kommune aktuelle aktiviteter og utviklingsprosjekter. Det er stor aktivitet i kommunene, spesielt innenfor velferdsteknologi men også andre små og store forbedringsområder jobbes det med. Det er mye spennende som skjer i vårt fylke!

Hvilke behov er det for ulike nettverk og samlinger og felles utviklingsprosjekter? Utviklingssenteret arrangerer den årlige nettverkssamlingen på Terningen Arena, regionale nettverkssamlinger samt fagnettverk for velferdsteknologi (sammen med Oppland) og nettverkstreff for demenskontakter. Er det ønsker eller behov for andre nettverkssamlinger? Ta kontakt med oss. Vi ser frem til videre samarbeid!