Vi takker for bidrag i planprosessen. Endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn er beskrevet i saksdokumentene.
Vedtatt reguleringsplan er bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelser er tilgjengelig fra Plandialog

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 23. august 2018.
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til:
postmottak@hamar.kommune.no  eller via  Plandialog
Klage kan også sendes skriftlig til :
Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål om planen kan rettes til Oddny Gudmundsdottir på tlf. 62563039, eller på e-post oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no