Tiltakshaver er Hamar kommune og Plan1 AS vil være forslagsstiller.
Planområdet er ca. 54 daa. Området omfatter tidligere Brattbakken barnehage med tilliggende boligeiendommer, grøntområder, studentsamskipnadens studentboliger, samt Bekkelivegen 2. Private boligeiendommer tas med for å avklare adkomst- og vegsituasjon i området, da gjeldende regulering til en viss grad omfatter andre løsninger enn det som er opparbeidet.

Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bruksendring til boligformål på tidligere Brattbakken barnehage, fradeling av grunn til utvidelse av studentsamskipnadens eiendom og tilrettelegge for blokkbebyggelse på gnr/bnr 1/4511, samt videreføring og utvidelse av grønnstrukturen som er avsatt i kommuneplanen omkring Brattbakken. Videre vil det bli vurdert reguleringsformål og utnyttelse for gnr/bnr 1/4510 og 1/4348, samt muligheter for grønne forbindelser gjennom området.

Området som skal reguleres er avsatt til boligbebyggelse, tjenesteyting og grønnstruktur i kommuneplanens arealdel, vedtatt 19.10.2011. Arealene inngår i gjeldende regulering fra 1970-tallet. Detaljreguleringen vil følge hovedføringene i, og vil være en detaljering av overordnet plan.
I samråd med Hamar kommune er det kommet frem til at ikke er krav om konsekvensutredning i henhold til pbl kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift.

Planarbeidet kan følges på kommunens digitale PlanDialog

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan innen 20. august 2018 rettes til :
Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen, tlf. 976 91 277, eller e-post : oel@p1.no 
 

planområdet