Nøkkeltallene er helt i toppsjiktet i Kommune-Norge!
Illustrasjon Kommunebarometeret
Særlig gode områder 

 • Hamar er helt i toppsjiktet innen vann, avløp og renovasjon og grunnskole.
 • Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder kultur, barnehage, enhetskostnader og økonomi.


Svakeste områder

 • Kommunen har sine svakeste plasseringer innen helse (329. plass) og sosialtjeneste (313. plass).

Utdypende om de enkelte områdene:

 1. Grunnskolen: Karakterene på 10. trinn i Hamar har vært ganske bra de siste fire årene, målt mot resten av Skole-Norge. Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som snittet de siste fire årene.  På ungdomsskolen oppfyller de aller fleste lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning.
 2. Pleie og omsorg: 78 prosent av de ansatte i pleie og omsorg i Hamar har fagutdanning. Det er ganske bra målt mot resten av landet. Andelen er omtrent uendret det siste året. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt flere plasser avsatt til demente enn i normalkommunen. I Hamar tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 61 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. 
 3. Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen i Hamar ganske lav målt mot mange andre kommuner, 4 prosent. Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i barnevernet; 95 prosent av sakene ble behandlet innen den vanlige tremånedersfristen i fjor. Av barn med tiltak er 39 prosent i fosterhjem eller institusjon. I barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som positivt.
 4. Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Hamar er klart lavere enn i de beste kommunene. Som regel er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 38 prosent av ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 prosent. 14 prosent av de ansatte i alle barnehager i Hamar er menn. Andelen er høy målt mot de aller fleste andre kommuner. I Hamar går 91 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er bra. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.
 5. Helse: Legedekningen i Hamar er på 12,3 leger per 10.000 innbyggere. I Hamar er det ledig plass på 24 prosent av fastlegelistene. Dekningen av helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er middels. De beste ligger på 180 årsverk per 10.000 småbarn. Antall ansatte med videreutdanning innen psykisk helse er litt høyere enn i normalkommunen, målt mot antall innbyggere.
 6. Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt lenger på sosialhjelp i Hamar enn i normalkommunen. I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Blant de under 25 år, er andelen på sosialhjelp korrigert for behovet på 4,5 prosent, mens snittet i Kommune-Norge ligger på  prosent. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 32 prosent av de som mottar støtte. Andelen er veldig høy, kommunen er på 314. plass på denne tabellen. Andelen mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt er lav. I barometeret teller det positivt.
 7. Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på 4,5 prosent i Hamar i fjor. Det er bra, i likhet med veldig mange andre kommuner. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært solid. Netto renteeksponert gjeld omtrent på landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. Hamar ligger på 35 prosent. Investeringsnivået har vært omtrent middels i Hamar de fire siste årene.
 8. Kostnadsnivå:  Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Hamar ligger litt lavere enn normalnivået. Innen pleie og omsorg ligger kostnadene litt under det som er normalnivået. Barnehagekostnadene i kommunen er litt under det som er normalnivået. Kostnadene innen barnevernet i Hamar ligger nærmere de billigste enn de dyreste kommunene.

Hva er Kommunebaromteret?

 • En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. 
 • Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 2018-barometeret inkluderer 152 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier. 
 • Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har forutsatt at kommunene har rapportert korrekt.
 • Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. 

NB! Kommunebarometeret er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut til at kommunen har noe å lære av andre - basert på hvor nær kommunens målbare resultater er kommunene med best resultat. Barometeret er heller ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til tjenestene.

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode forklaringer bak en svak tabellplassering, og at tilfeldigheter vil spille en rolle. Viktigere enn tabellplasseringen er om kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste året. Vi publiserer fra i år en forbedringsskår, som viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt nøkkeltallet har i barometeret.

Gå til nettsiden om Kommunebarometeret for å lese mer om andre kommuner