Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planforslaget. Det bes om uttalelse om faktiske forhold eller synspunkter på eventuelle interesser som kan ha betydning for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av planlagt tiltak. Uttalefrist er den 27. august 2018.

Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Plandokumentene kan sees her:

Formannskapet vedtok den 18. april 2018, sak 60/18, å sende planforslaget på en begrenset høring jf. plan- og bygningslovens § 12-14. Samtidig ble det vedtatt å tilrettelegge for boligbygging. Nytt planforslag legges derfor ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. Hamar kommune har vurdert at det ikke er behov for å inngå utbyggingsavtale.

Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak.  Av saksfremstilling vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Parter og andre som har avgitt uttalelse vil bli underrettet om vedtak, sammen med opplysning om klageadgang og frister. Vedtak av reguleringsplan forventes høsten 2018.

Uttalelse rettes til planmyndigheten via:

Saksbehandler er Bård Sødal Grasbekk, bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no, tlf.: 62 56 30 41.