- Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.

 

Klipp hekken


- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Solbraa.

 

Regler for frisikt


Det finnes regler for frisiktsoner som sier hvor mange meters lengde fra vegkryss og lignende man må klippe hekk og busker. Kravet til frisiktsoner er gitt i vegloven og varierer med vegtype, trafikkmengde og fartsgrense. Er du i tvil om hva du skal klippe, kan du ringe kommunen og spørre. Se også denne artikkelen om frisikt.

Vi håper alle vil ta en titt rundt egen eiendom og se om det trengs litt beskjæring. Noen innbyggere vil kunne oppleve å få en lapp i postkassa med henstilling om å rydde opp i buskas og vekster. Framkommelighet og trygghet er viktig, og her har vi alle et ansvar.

 

Klipphekken