Om funnene
Nesten alle respondentene svarer at de er tilfredse med Hamar som sted å bo og leve. Det er i tillegg en klar oppgang fra resultatene siden den siste undersøkelsen i 2013 på omtrent alle områder. Spesielt er det en forbedring i vurderingen av utelivstilbud, parkeringsmuligheter, kulturaktiviteter og tilliten til at kommunen utnytter ressursene sine på en god måte.

Selv om resultatene er gode er det enkelte tendenser som man er gjort oppmerksom på, blant annet at de med høy inntekt og høy utdanning jevnt over er mer fornøyde enn de med lav inntekt og lav utdanning, samt at kvinner jevnt over er mer fornøyde enn menn. Det viser at det fortsatt er ting å jobbe med, slik at vi får et enda bedre Hamarsamfunn.

-Vi vil bruke undersøkelsen til å forbedre oss der vi ser det er rom for det, og til å forsterke de tingene innbyggerne er fornøyd med. Svarene peker egentlig i en tydelig retning – stø kurs videre, sier Gudbjørgsrud.

Kommunens satsningsområder
Fra undersøkelsen i 2013 har kommunen hatt et høyt fokus på utviklingen av byrom, og fra kommunens ståsted er det gledelig at innbyggerne er positive til tiltakene gjort med parker/lekeplasser og bibliotektilbud, to av områdene som økte mest i tilfredshet. Satsningen på gode byrom er fortsatt et fokusområde for å gjøre Hamar til Innlandets urbane hjerte, hvor man i nyere tid har fått etablert arenaer som Bylab Hamar og gründerhuset PARK i sentrum.

- Det er svært gledelig å se at innbyggernes vurdering av Hamar kommune øker på nesten alle områder. Folk er gjennomgående fornøyd med tjenestetilbudet, og kommunens omdømme er vesentlig forbedret fra sist måling i 2013. Folk trives i Hamar. Det gir inspirasjon for oss i kommunen til å jobbe videre med både byutvikling og tjenesteutvikling, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

Om undersøkelsen
I mai ble det sendt ut skjema til et representativt utvalg av Hamars innbyggere, i alt 3000 personer. Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) gjennomførte undersøkelsen og utformet rapporten. Svarene ble gitt enten på papir eller web. Spørsmålene respondentene svarte på tilhørte sentrale områder som helse, miljø og trygghet – og målte både innbyggernes behov og vaner, hvor sistnevnte er til stor hjelp i miljøarbeidet. 1069 innbyggere besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 36,3%.

-Utvalget var representativt trukket ut på kjønn og alder, men det er tilfeldig hvem som har svart. Dette er en god svarandel for tilsvarende undersøkelser, og det er grunn til å stole på svarene som foreligger, sier Ådne Hindenes fra Kantar TNS.

Svarene fra innbyggerundersøkelsen gir både administrasjon og politikere viktig informasjon. Det setter dagsorden for hva innbyggerne er fornøyd og misfornøyd med, som i neste rekke legger føringer for hvilke forbedringsområder man skal jobbe med videre.

- Vi setter stor pris på alle svarene som er kommet, og jeg kan love at kommunen vil ha en lav terskel for å ta imot alle initiativ som kommer fra innbyggerne fremover, sier rådmann Gudbjørgsrud

Presentasjon av resultatene finner du her.