Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av to boligblokker med fem etasjer, parkeringskjeller og takterrasse. Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 avsatt til boligformål. Denne gjelder foran gjeldende reguleringsplan for Hamar vest fra 1968.
Det utløses ikke krav om konsekvensutredning eller behov for utbyggingsavtale.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog

Merknader til det igangsatte planarbeidet rettes innen 01. oktober 2018 til :
ARR Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 Brumunddal.
e-post :  post@arrark.no

planområdet