Planleggingsleder Lars Eide fortalte i formannskapsmøte 5. september at BaneNOR er innstilt på å utrede to hovedalternativer videre: Vest (stasjon ved dagens stasjon) og Øst (stasjon ved Vikingskipet). Vest-løsning med bro over Hamarbukta er lagt bort.  

I tillegg til hovedalternativene, skal det utredes noen varianter av løsningene.  For Vest-alternativet skal det ses på variant hvor kulvert (betongtunnel) senkes ytterligere, slik at Hamarbukta berøres i mindre grad. For Øst-alternativet  skal det utredet en variant med "fleks-stasjon" som gir mulighet for direkte InterCity-pendel til Elverum, i tillegg til at det skal ses på ulike løsninger for landbrukskulvert gjennom kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad.

BaneNOR vil levere sitt forslag til planprogram (som beskriver opplegg for utredningsarbeidet) til Hamar kommune 1. oktober. Planprogrammet skal etter det på høring og offentlig ettersyn før det fastsettes av kommunen.

Presentasjonen til Lars Eide fra BaneNOR finner du her.