Arkivfoto fra prøving av førerløs buss i Hamar Revisjon av Kommunedelplan for miljø og klima gjennomføres med Komité for plan, miljø og næring som politisk styringsgruppe. Arbeidet er forankret i kommunens planstrategi og i ny kommuneplan.

Frist for å gi høringsuttalelse er 25. oktober 2018.

Dokumenter:
Planprogrammet - høringsutkast
Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag
Vedlegg: Framdriftsplan

Høringsuttalelser sendes skriftlig til:
Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar

eller: postmottak@hamar.kommune.no

Merk konvolutten/e-posten: Kommunedelplan for miljø og klima.

Politisk behandling
Planprogrammet ble vedtatt sendt på høring av Formannskapet i forrige uke, politisk sak ligger her: http://innsyn.hamar.kommune.no/motedag?offmoteid=279296
Her er link til eksisterende plan. 

Spørsmål rettes via til sentralbord 62 56 30 10 eller postmottak@hamar.komune.no 


Fra innledningen i høringsutkastet
Klimautfordringen er karakterisert som en av vår tids største utfordringer. Det er klart kommunisert fra regjeringen at samfunnet må omstilles slik at vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Dette er også tydelig i FNs bærekraftsmål som har mål for blant annet rent vann, ren energi, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stopp i klimaendringer, liv i vann og liv på land. Hamar har tydelige ambisjoner for bærekraft og reduksjon i klimagassutslipp i sin kommuneplan. 

I kommunal planstrategi (vedtatt i Hamar kommunestyre den 28. september 2016) ble det besluttet at Kommunedelplan for miljø og klima 2015-2025 skulle oppdateres og gjennomarbeides for å sikre tilstrekkelige mål og handlinger knyttet til det grønne skiftet.