Arbeidet med bygging av E6-parsellen Kolomoen – Arnkvern er igangsatt. I forbindelse med prosjekteringen er det avdekket at flomberegningene for Flagstadelva som ble gjort i forbindelse med reguleringsplanarbeidet er feil. Det er nå gjort nye flomberegninger som viser at det behov for en justering av deler av reguleringsplanen for E6 Kåterud-Arnkvern, vedtatt 18.02.2016, for å sikre at E6 blir bygget med tilfredsstillende sikkerhet mot flom. Planendringene ligger i området Sælid bru – Vien.

Tiltakshaver har i samråd med Hamar kommune er det vurdert at dette er endringer som "i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hoved-rammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og frilufts-områder", jf. plan og bygningslovens §12-14, andre ledd. Det er derfor lagt opp til at planendringen kan gis en forenklet behandling jf. Pbl § 12-14, dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Endringen vil alternativt bli gjennomført som en ordinær plansak, denne annonsen vil da anses som varsel om oppstart jf. § 12-8.

Planendringen innebærer:

  • Heving av E6 på en strekning på ca. 1300 meter gjennom Vienkrysset. Største heving er ca. 1,5 meter sammenlignet med regulert løsning.
  • Som følge av at E6 heves må også bruene for fv. 222 og gang- og sykkelvegen som krysser E6 i Vien-krysset heves i forhold til reguleringsplanens løsning.
  • Traseen for gang- og sykkelvegen gjennom krysset justeres.
  • Mindre justeringer av gang- og sykkelveger og driftsveger i kryssområdet for å tilpasse dem til de nye høydene.
  • Lengden på Sælid bru over Flagstadelva økes for å gi stort nok tverrsnitt for å ivareta flomvannføring under brua.
  • Mindre justering av grense for bestemmelsesområde anlegg og riggområde (midlertidig anleggs-belte) for å kunne utføre nødvendig erosjonssikring langs Flagstadelva.

Endringene er nærmere omtalt og illustrert i vedlagte notat NO-PL-11, Reguleringsendringer ved Sælid bru og Vien-krysset, med vedlegg.

Kontaktperson hos Rambøll er Iver Reistad. Eventuelle merknader eller innspill,  bes rettet skriftlig til iver.reistad@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, innen 10. oktober 2018.

Saksbehandler for Hamar kommune er Arne Willy Hortman, awh@hamar.kommune.no.

Vedlegg: