Kommunedelplan for miljø og klima på høring
Vi inviterer samarbeidspartnere, lag og foreninger og innbyggere i Hamar kommune til å gi innspill til høringsutkastet. Høringsfrist 25. oktober 2018.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar eller: postmottak@hamar.kommune.no Merk konvolutten/e-posten: Kommunedelplan for miljø og klima.

Kommuneplanens arealdel – høring av forslag til nytt boligområde i Klukhagan
Hamar kommunestyre vedtok i møte 30. mai å sende på høring et forslag om nytt boligområde sør i skogsområdet Klukhagan (B20). Høringsfrist 3. november 2018.

Uttalelser merkes «kommuneplanens arealdel» og sendes på epost til postmottak@hamar.kommune.no eller med post til Hamar kommune, Pb 4063, 2306 Hamar.

Alle plandokumenter kan sees på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn.


Reguleringsplan for Storhamarsenteret til offentlig ettersyn
Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting av eiendommen med flere boliger og næringer. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og eventuelt komme med innspill. Uttalefrist er 20.10.2018.

Eventuelle merknader kan sendes på følgende måter:
•    via PlanDialog på Hamar kommunes nettside, søk med planid 079200
•    eller per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.
Eventuelle spørsmål kan rettes til yanwei.wen@hamar.kommune.no eller på tlf 62563124

Detaljreguleringsplan for Vangsvegen 163 m.fl. til offentlig ettersyn
Formål med planforslaget er å tilrettelegge for om lag 100 nye boliger samt næringsarealer i området mellom Brugata, Skogvegen og Vangsvegen. Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg  kjent med planforslaget og evt komme med innspill. Uttalefrist er 1. november 2018.

Alle plandokumenter kan sees på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/offentligettersyn.

Reguleringsplanene kan også ses i Hamar rådhus, servicekontoret og ved Hamar bibliotek, avd. Kulturhuset og Vang.


Kandidater til Frivilligprisen 2018
Hamar Kommune og Hamar Frivilligsentral oppfordrer enkeltpersoner, lag og foreninger til å se seg godt rundt i nærmiljøet for å finne en verdig kandidat til Frivilligprisen 2018.
Personen skal ha utmerket seg gjennom frivillig innsats for sine medmennesker, det kan være gjennom tjeneste for ett enkelt menneske eller gjennom sitt virke for idrett, sang, musikk, omsorg og lignende. Det kan gjerne være en som virker «i det stille». Prisen gis kun til enkeltpersoner. Vi ønsker et velbegrunnet skriftlig forslag innen 17.10.18 sendt til: e-post: hamar@frivillighet.no eller pr. post: Hamar Frivilligsentral Grønnegt. 55, 2317 Hamar.


Eldredag på Vangbana
Eldrerådet inviterer til en hyggelig eldredag 1. oktober kl 11.00 – 14.00. Ordfører Einar Busterud vil ønske velkommen, og det blir et lite foredrag om «Livsglede for eldre i Hamar» ved Berit Kalland fra Helse og omsorg. Utover det blir det underholdning med sang og musikk, samt litt å spise. Eldrerådet byr også på gratis utlodning og gratis inngang.