Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan. Alle som er berørt eller har interesser i området kan gjøre seg kjent med planforslaget. Det bes om uttalelse om faktiske forhold eller synspunkter på eventuelle interesser som kan ha betydning for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av planlagt tiltak. Uttalefrist er 13. desember 2018.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for om lag 100 nye boliger samt næringsarealer i området mellom Brugata, Skogvegen og Vangsvegen. Planforslaget er utarbeidet av TAG arkitekter AS for Vangsvegen Bolig AS.

Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Her kan du se planforslagets 3D modell : http://arcg.is/1O0O5S

Plandokumentene kan sees her:

Det foreligger et alternativt utkast til planen som ikke vil bli kunngjort. Dette er tilgjengelig i Hamar rådhus hos arealplanavdelingen, jf. plan- og bygningslovens § 5-2.

Etter offentlig ettersyn legges reguleringsplan fram for kommunestyret for vedtak.  Av saksfremstilling vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Parter og andre som har avgitt uttalelse vil bli underrettet om vedtak, sammen med opplysning om klageadgang og frister. Vedtak av reguleringsplan forventes vinteren 2018/2019.

Informasjon i Bylab Hamar:

Bård Sødal Grasbekk fra arealplanavdelingen vil være tilgjengelig i Bylab onsdag 17. oktober fra kl 15.00-17.00 for å informere og svare på spørsmål om planene.

Uttalelse rettes til planmyndigheten:

planområdet