Home Start Familiekontakten – Noen trenger deg

Har du tid 2 - 4 timer i uka for å støtte en småbarnsfamilie? Nytt kurs for nye frivillige starter 18. oktober kl.18.00. Sted: Hamar rådhus. Kurset går over 8 ganger.

Temaer i kurset: Bli kjent med Home Start / Hjemmebesøket / Verdier og holdninger / Kommunikasjon / Engasjement og grenser / Flerkulturell forståelse / Familieliv og støtte til foreldre der barn også kan ha nedsatt funksjonsevne.

Høres dette interessant ut, ta kontakt med koordinator Eva Eidem i Hamar kommune, tlf.915 56 743.

 

Detaljreguleringsplan for Martodden komb5 ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 26.09.2018.

Samlet saksframlegg med tilhørende plandokumenter er tilgjengelig fra www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner med lenke til Plandialog, søk med planid 73400.

Fristen for å klage på vedtaket er etter Forvaltningsloven § 29 satt til 4. november 2018.

 

Planprogram for utvikling av Tjuvholmen til offentlig ettersyn

Hamar kommune ønsker å legge til rette for byutvikling av Tjuvholmen og ivareta rekreasjonsverdier og tilgang til Mjøsa. Planprogrammet viser et overordnet byplangrep og sikring av offentlige områder.

Hvis du har innspill til planprogrammet, kan du sende dine merknader til Hamar kommune: postmottak@hamar.kommune.noinnen 11. november 2018.

Det blir informasjonsmøte på bylaben Torggata 63 den 18. oktober kl. 19.00.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Hamar kommune v/ Oddny Gudmundsdottir tlf. 625 63039 e-post: oddny.gudmundsdottir@hamar.kommune.no

Planprogram med vedlegg kan du se på Bylab (Torggata 63), i Rådhuset (Vangsvegen 51) og på biblioteket i Kulturhuset.

Du kan også se saken på www.hamar.kommune.no/kunngjoringer

 


Festivalstøtte for 2019

Det vises til Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune.  Festivaler som arrangeres årlig eller annen hvert år med minst to dagers varighet kan søke om festivalstøtte. Søknad fremmes på eget skjema 2.4. Festivaler. For ytterligere informasjon www.hamar.kommune.no/kulturstøtte.

Søknadsfrist: 20. oktober 2018

 


Hamarprisen 2018 – foreslå kandidater!

Hamarprisen deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og eller samfunnslivet i Hamar.  For ytterligere informasjon: www.hamar.kommune.no/hamarprisen.

Begrunnet forslag på kandidater sendes:
Hamar kommune,  postboks 4063, 2306 Hamar eller
e-post: postmottak@hamar.kommune.no

Frist: 20. oktober 2018

 


Ragnhild, Sigrid og Borghild Sæhlies legat, utdeling 2018 

En del av legatets disponible avkastning skal tildeles verdige trengende gård/småbrukere i Vang, fortrinnsvis til familier med flere barn.

Begrunnet søknad med ligningsattest sendes Sæhlies legat v/Rita Kristiansen, postboks 4063, 2306 Hamar innen 01.11.18. Søknadskjema får ved henvendelse til Servicekontoret, Vangsvegen 51.

 


Influensavaksine – Hamar rådhus

Tirsdag 9. oktober og 23.oktober - begge dager klokka 12:00 til 14:30. Vaksinen koster kroner 300,- kontant (eksakt beløp) eller med kort.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle fra og med 65 år vaksinerer seg mot influensa. Også de som har en kronisk sykdom, bor i omsorgsbolig eller sykehjem eller er gravide etter 12 svangerskapsuke bør ta vaksinen.

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell, husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere.