Formålet med planforslaget er å omregulere deler av planområdet fra industriformål til boligformål og dermed legge til rette for etablering av gode boligområder, samt ivareta hensynet i gjeldende reguleringsplan til bevaring av tunets karakter.

Av saksfremstilling til kommunestyret fremgår hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.

Kart og saksinformasjon er tilgjengelig fra kommunens digitale PlanDialog

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.
Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring
.

Klage sendes elektronisk til: 

postmottak@hamar.kommune.no
eller skriftlig til:
Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar.

Planvedtak med saksdokumenter kan oversendes på forespørsel.
Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler Bård Sødal Grasbekk tlf. 62563041,
eller på e-post 
bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no