Området som reguleringsplanen omfatter var fram til november 2017 benyttet til asylmottak. Reguleringsplanen tillater videreføring av denne bruken på en del av området. Reguleringsplanen skal samtidig åpne for alternativ bruk. På øvrige deler skal det tilrettelegges for boliger, fritidsbebyggelse og turisme.

Av saksfremstilling til kommunestyret fremgår hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.

Planvedtak med saksdokumenter kan sees på PlanDialog.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 9. november.
Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Krav eller klage rettes til:

Saksbehandler er Bård Sødal Grasbekk, bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no,  tlf: 62563041.