BetonmastHæhre er i gang med bygging av E6-parsellen Kolomoen – Arnkvern. Prosjektet bygges som en totalentreprise og BetonmastHæhre har dermed også ansvaret for byggeprosjektering av anlegget. I forbindelse med denne prosjekteringen har de meldt behov for en mindre justering av deler av reguleringsplanen for E6 Kåterud-Arnkvern, vedtatt 18.02.2016.

Tiltakshaver har i samråd med Hamar kommune vurdert at dette er endringer som "i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder", jf. plan og bygningslovens §12-14, andre ledd. Det legges derfor opp til at planendringen kan gis en forenklet behandling, jf. pbl. § 12-14, dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for dette.

De foreslåtte endringene presenteres i vedlagte notat, i tillegg til teknisk tegning for bruløsninger. For å unngå dobbeltarbeid og eventuelle misforståelser, og for å fange opp eventuelle justeringer som følge av behandlingen, vil justering av plankart og eventuelle endringer i planbestemmelser innarbeides samlet i etterkant av behandlingen. Det er derfor ikke utarbeidet fullstendig revidert plankart nå, men endringene er illustrert med kartskisser med eksisterende reguleringsplan som bakgrunn. Planendringen innebærer ingen endring i planbestemmelsene.

Kontaktperson hos Rambøll er Iver Reistad. Eventuelle merknader eller innspill,  bes rettet skriftlig til iver.reistad@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, innen 4. november 2018.

Saksbehandler for Hamar kommune er Arne Willy Hortman, awh@hamar.kommune.no.

Vedlegg:

Notat NO-PL-09, mindre reguleringsendringer for rv. 25 ved Disen bru og Midtstranda

Teknisk tegning, Disen bruer