Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har fått i oppdrag Deltakere VT ABCav Helsedirektoratet å bidra til gjennomføringen av Velferdsteknologiens ABC.

Sammen med Erlend Skåret, rådgiver for velferdsteknologi og Heidi Røste, avdelingsleder for avdeling helse, begge fra Hamar kommune, har Utviklingssenteret holdt kurs for ca 55 deltakere fra Løten, Stange og Hamar kommune. 

Heidi og Erlend

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Løten, Stange og Hamar deltar alle i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og har hver sin ABC-kontakt:  Erlend Skåret i Hamar, Thomas Motrøen i Stange og Nils Borch i Løten. 
 
Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
 
Om ABC-opplæringen
 
Målet med ABC opplæringen var å gi ansatte i de kommunale helse og Tor Sætrangomsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, slik at de kan delta i vurdering, utvikling, implementering og oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester i kommunene.
 
Opplæringen har omfattet fem temahefter, fellessamlinger og gruppemøter.
De fem emnene er:
 
A: Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologiRandi Stokke
B: Fra brukerbehov til ny løsning
C: Lovverk og etikk
D: Utprøving og vurdering av bruk
E: Overgang til drift
 
Om samlingene
 
Første samling 27. august snakket Tor Sætrang, prosjektleder for velferdsteknologi i rIrene Hanssenegionområdet Sør-Østerdal, om hvordan vi kan utnytte teknologiens muligheter for å legge til rette formestring og trygghet for enkeltinnbyggeren.
 
Andre samling 17. september hadde vi besøk av Randi Stokke fra Senter for omsorgsforskning Øst som snakket om brukerbehov og nye løsninger og Irene Hanssen fra Fylkesmannen i HedmarkInnovasjonsstudenter tok for seg temaet lovverk og etikk. 
 
Siste samling ble avholdt 15. oktober og Hamar kommune-ansatte og studenter ved Innovasjonsskolen v/Høgskolen i Innlandet Sigrid Høyvik, Marianne Bjønness og Kristin M. Lorentzen (Monica Stensgård Bratås ikke tilstede) snakket om innovasjon.
Hedmark IKT-direktør Edvard Lysne tok oss gjennom IKT-perspektivet ved innføring av velferdsteknologi. 
 
Kurset ble avsluttet med kake og utdeling av diplomer. Flott innsats av alle deltakere!Edvard Lysne
 
Status velferdsteknologi i Hamar kommune
 
Helsedirektoratet anbefaler kommunene å ta i bruk disse områdene. Status på disse feltene i Hamar kan Kakedu se bak hvert punkt: 
  • Lokaliseringsteknologi (GPS) - I underkant av 10 stk er i bruk.
  • Elektronisk medisindispenser - 25 stk i Hjemmesykepleien distrikt Sentrum (ønske om å utvide til flere distrikt)
  • Elektroniske dørlåser (e-lås) - Utrulling pågår. ca 500 stk er montert. Distrikt Vang er i gang med å bruke, distrikt Vest og Sentrum er også snart i gang.
  • Digitalt tilsyn - løsninger er ute i boligene i tjenesten for funksjonshemmede. Digitalt tilsyn er tilkoblet flere trygghetsalarmer i hjemmebasert omsorg. 250 trygghetsalarmer er tilkoblet røykvarsler, 20 fallalarmer, samt noen dørsensorer.
  • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssysmet - ikke prioritert enda.
  • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester - Den digitale løsningen fungerer per nå ikke opp mot kommunens journalsystem.
  • Digitale trygghetsalarmer - 722 i bruk. Alle trygghetsalarmer i kommunen i dag er digitale.Kake nærbilde
  • Responstjenester - Det er inngått samarbeid med Doro Care trygghetssentralen som drifter responstjenester for kommunen.
  • Tekniske krav til trygghetsteknologi  - Nasjonale anbefalinger for tekniske krav til trygghetsalarmer er fulgt. Generell teknisk drift av all velferdsteknologi er satt på dagsorden men ikke vedtatt foreløpig.
 
Emnene kan du finne på KS sine sider  Deltakere kursbevis


Deltakere kursbevis