Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode.

Planstrategien for inneværende kommunestyreperiode vedtok kommunestyret i møte den 28.09.2016.

Planstrategien for 2016-2019 finner du her.

Miljøverndepartementet (MD) har laget en veileder om kommunal planstrategi som sier litt mer om hva planstrategien skal være - og ikke være. Hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i fireårsperioden. I planstrategien skal kommunens muligheter og utfordringer vurderes, slik at kommunens reelle behov skal styre planleggingen

Med vedtaket av planstrategien i 2016 vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides en ny kommuneplan med samfunnsdel og arealdel. Dette arbeidet er nå fullført.

 

Kommunal planstrategi 2020 - 2023 - offentlig ettersyn

Kommunal planstrategi 2020-2023 skal ligge ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 17. januar til 21. februar 2020.

Du kan lese mer om høringsperioden her.

Planstrategien for 2020-2023 finner du her.

 

Hamar kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som beskriver status, utviklingstrekk og viktige utfordringer for kommunen.

Utviklingstrekk og utfordringer – kunnskapsgrunnlag 2019 finner du her.