Kommunestyret vedtok 31. oktober 2018 å sende forslag til planprogram på høring. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, hvilke traséalternativer som skal utredes (Øst og Vest med varianter), hvilke fagutredninger som skal gjøres og tidsplan for utredningsarbeidet.

Formålet med høringen er blant annet å kvalitetssikre beskrivelsen av utredningsoppgavene, slik at vi får svar på de viktigste spørsmålene som er knyttet til saken. Utgangspunktet er bestillingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om tilleggsutredninger for Vest- og Østalternativene.

Planarbeidet skal også avklare hvor hensetting av tog (togparkering) i Hamarområdet skal være. Planprogrammet foreslår område ved Skattumshagan, Hjellum for dette. 

Kommunen har foreslått noen endringer til Bane NORs forslag til planprogram. Dette gjelder blant annet at kommunen ønsker å utrede muligheten for en variant der Øst-alternativet legges under rv 25 videre. Endringene er ikke innarbeidet i forslaget til planprogram, så vi ber om at de som gir uttalelse også setter seg inn i protokollen og saksframlegg fra politisk behandling av saken:

Bakgrunnsdokumenter:

Dersom du har innspill eller synspunkter til planprogrammet, kan det sendes på epost til hamar@banenor.no eller per post til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. 
 
Høringsfrist er 15. desember 2018. 
 
Etter høringen er det kommunestyret i Hamar som fastsetter planprogrammet.
Vi gjør oppmerksom på at det blir høring av selve forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor og hensetting på et senere tidspunkt, hvor alle som ønsker kan komme med synspunkter på trasevalg mm.
 
———————————————————————————
 
I forbindelse med høring av planprogram for kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar, inviterer Hamar kommune og Bane NOR til åpne dager i Bylab om planlegging av dobbeltspor gjennom Hamar.
Bane NOR og Hamar kommune vil være til stede på Bylab Hamar alle tirsdager i november kl 15.00 - 18.30. 

Tirsdag 6. november: "Status - Hva gjør vi nå?"
Tirsdag 13. november: "Hvordan prosjekterer vi jernbane gjennom Hamar?".
Tirsdag 20. november: "Hva lurer ungdommen på?"
Tirsdag 27. november: "Framtidens jernbane"
 
Se nærmere informasjon om programmet på www.hamar.kommune.no/bylab

Bylab finner du i Torggata 63 - midt i gågata!

Velkommen!

 

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler Tone Wabakken tone.wabakken@hamar.kommune.no