Se liste over mottatte uttalelser her.

Høringsuttalelsene i sin helhet kan lese via kommunens Plandialog, som du finner via denne lenken med direkte oppslag på det aktuelle området: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=1000 . Velg "Vis dokumenter" under kartutsnittet.

Veldig mange er opptatt av å bevare kvalitetene Klukhagan gir som naturområde.

Ungdomsrådet har hatt saken til vurdering og uttalelse i sitt møte 23. november. Hamar Ungdomsråd har følgende uttalelse i saken:
Ungdomsrådet har ingen sterk formening om akkurat denne utbyggingen, men mener at det bør settes en langsiktig grense for hvor mye av Klukhagan som kan omdisponeres. Ungdomsrådet er opptatt av å bevare Klukhagan som skog.

Det forventes at saken legges fram for sluttbehandling i formannskapet 12. desember og kommunestyret 19. desember 2018. Se saksframlegg til formannskapet her, sak 227/18.

Dersom det vedtas boligutbygging i Klukhagan, vil det være krav om at området detaljreguleres før utbygging kan starte. Ved en detaljregulering kan man for eksempel sikre viktige adkomstsoner til skogsområdet, og det avklares utnyttingsgrad på tomtene og høyder på bebyggelse.