Søk bostøtte digitalt
 
Velkommen til å få hjelp med å søke bostøtte digitalt. Servicekontoret i samarbeid med boligsosial avdeling inviterer til åpen dag fredag 23.11.2018 kl 10 - 14. Vi hjelper deg med den digitale søknaden før søknadsfristen 25. november. Sted: Hamar rådhus, Vangsvegen 51 2317 Hamar. 
 
 
Tilskudd til tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 
 
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
 
Om tilskuddsordningen
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene. 
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.
 
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen.
Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. 
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.
  • Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 16. november 2018.  
  • Regelverk for tilskuddsordningen (Rundskriv 01/2019)
  • Veileder til Rundskriv 01/2019
  • Søknadsprosess og årsplan
For søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen. 
 
 
Utlysning: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser 
 
Om tilskuddsordningen
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene. Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. 
 
Målgruppe: Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 
 
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. 
 
Søknadsfrist: Søknadsfrist for 2019 er 10. desember 2018.
 
Regelverk og dokumenter for 2019:
  • Regelverk for tilskuddsordningen (Rundskriv 02/2019)
  • Veileder til rundskriv 02/2019
  • Søknadsprosess og årsplan
  • Oversikt over kontaktpersoner i kommunene 2018 Oversikt over kontaktpersoner for 2019 vil bli lagt ut etter søknadsfristen.
Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.
 
For søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen.