Forslagsstiller er Circle K Norge AS. Varslet planområde er ca 25.900 m2 og ligger i Hamar sentrum.
Planen skal legge til rette for fortetting med boliger, kontor, næring, parkeringskjeller og bensinstasjon/vegserviceanlegg med tilhørende veger, fortau, sykkelveger, grønnstruktur og lekeplass. Planen utløser krav om konsekvensutredning som følge av omfanget av foreslått utbygging, samt stor byggehøyde innenfor deler av planområdet. Utbyggingsavtalen vil omhandle veg, vann- og avløp.

Grunneier, naboer og andre hjemmelshavere vil bli innbedt til et åpent møte i saken. Det blir varslet om dette senere.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog

Innspill  til planarbeidet og utbyggingsavtalen sendes skriftlig innen 29. januar 2019 til :
Asplan Viak AS,
Stangevegen 12, 2317 Hamar
eller e-post til :  geir.egilsson@asplanviak.no
Spørsmål kan rettes til Geir Egilsson tlf. 90 18 86 07

området skråfoto