Innspill og merknader sendes: Hamar kommune, postmottak, postboks 4063, 2308 Hamar kommune eller elektronisk via postmottak@hamar.kommune.no  - merk med Handlings- og økonomiplan innen 19. desember.

------------------------------------

Rådmannens innledning

Det er mye å være stolt av i Hamar kommune. Vi skårer godt på ulike undersøkelser og kåringer som vurderer kommunens tjenestetilbud. I kommunebarometeret for 2018 ble vi nr. 12 i landet. Det er kommunens beste plassering noen sinne. Tilsvarende er vi nummer 24 i NHOs Kommune-NM som måler næringsattraktivitet, og vi er nummer 4 på Telemarksforsknings kulturindeks. 

Samlet sett er vi blant landets 10 beste kommuner basert på disse vurderingene. Det er mange byggeklosser som skal på plass for å oppnå gode resultater, men langsiktig tenkning og god økonomisk styring gjennom de fireårige handlings- og økonomiplanene er avgjørende. Derfor representerer da også dette budsjettet stø kurs for Hamar.

Statsbudsjettet gjør ikke jobben enkel for oss denne gangen. Gjentatte reduksjoner i den statlige toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og manglende finansiering for de vedtatte bemanningsnormene i barnehagen gjør at vi må gjennomføre betydelige budsjettkutt. Samlet sett har vi et inndekningsbehov på mer enn 40 mill. kr som vi realiserer gjennom effektivisering eller kutt i ulike tiltak. Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at det er begrenset hvor mange nye tiltak det er mulig å finne rom til.  

Noen satsinger har vi likevel klart å finne plass til, og disse er ment å bygge opp under ambisjonene i kommuneplanens samfunnsdel: En bærekraftig, trygg og inkluderende kunnskapsby som satser på barn og ungdom. Vi gjennomfører blant annet et el-bil løft i kommunen, bygger nye omsorgsboliger, satser på byutvikling, sosiallærere og helsesøstre i skolen og har lagt opp til et omfattende investeringsprogram i fireårsperioden. Vi bruker mer enn 1 mrd. kr på opprusting av skoler, idrettsanlegg, bygninger, veier og annen infrastruktur. Det er ambisiøst og viser at kommunen har store ambisjoner for videre utvikling.

Samtidig må vi ta inn over oss at rentenivået er økende, og at kommunens gjeldsgrad over tid bør reduseres. Innføringen av økonomiske handlingsregler har hjulpet oss til bedre økonomisk styring. Vi innfrir de fire styrings målene som vi har satt oss med dette budsjettet: Netto driftsresultat på minst 2 prosent, en egenkapital for investeringene på minimum 20 prosent, minst 5 prosent av driftsinntektene tilgjengelig på frie disposisjonsfond og en netto lånegjeld innenfor 90 prosent av driftsinntektene. 


Men det siste målet vil vi etter hvert ikke innfri på konsernnivå med det investeringsnivået som nå er lagt til grunn i HIAS og Sirkula. I den grad det er grunn til å bekymre seg, så er det knyttet til dette: Det lånefinansierte investeringsvolumet må reduseres i årene som kommer. I tillegg vet vi at vi at det blir færre offentlige midler tilgjengelig fremover – det følger av lavere oljeinntekter i kombinasjon med høyere pensjonsutgifter. Med disse utsiktene må kommunene jobbe enda mer og bedre med effektivisering, omstilling og innovasjon framover. Det må vi lykkes med, dersom vi skal lykkes med å realisere ambisjonene i Kommuneplanen. Forutsetningene er gode for Hamar kommune dersom vi holder stø kurs.