Forslagsstiller er Espern Eiendom AS. Varslet planområde er på 47446 m2, planid 080800.
Planen skal legge til rette for bygging av bru mellom Stangevegen og ny bydel på Espern. Det er gjennomført forprosjekt med siling av alternativer som grunnlag for planinitiativet. Alt. 3, som er en optimalisert versjon av tidligere regulert bruløsning (alt. 1) legges til grunn for reguleringsarbeidet. Dette forslaget innebærer bl.a. stenging av arm til Brugata fra Stangevegen og berører det fredete området i tilknytning til Jernbaneverkstedet.

I forbindelse med planoppstart bes det spesielt om innspill fra de offentlige høringsinnstansene i forhold til følgende tema :

  • Spor og frihøyder (Bane Nor) : videreføring av frihøydekrav fra gjeldende reguleringsplan, sporplaner som skal ligge til grunn for arbeidet, utredningsbehov.
  • Kryssutforming (Statens vegvesen) : Prioritering av trafikkavvikling kjørende vs. kollektiv, omklassifisering av Brugata ? (og Åkersvikavegen?), utredningsbehov?
  • Kulturminner (Riksantikvar / Fylkeskommunen) : Hva er viktigst ved optimalisering av alt. 3 ?

Planinitiativet kan du se her :
Presentasjon planforum desember 2018
Planinitiativ med merknader fra planmyndigheten
Forprosjekt Espern bru.
Prinsippsnitt bru veg høyder og stigning med notater.
Skisseprosjekt Espern bru, Sweco og Plan Arkitekter 2007
Alternative kjøreruter ved stenging av Brugata.
Snitt anbefalt løsning.

Referat fra oppstartmøte kan sees her :
Oppstartmøte reguleringsplan Espern bru og Jernbaneverkstedet.
Planavgrensning planid 080800.
Planinitiativ med merknader fra planmyndigheten.
Tema fra kommunens interne oppstartmøte med vedlegg.
Varslingsliste.

Grunneiere, naboer og velforeninger inviteres til et åpent møte om saken i
Asplan Viaks lokaler i Stangevegen 12 på Hamar tirsdag 8. januar 2019 kl. 20.00 - 22.00.

Planarbeidet kan følges på Hamar kommunes digitale PlanDialog

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 19. januar 2019 til :
Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar.
eller e-post til :  geir.egilsson@asplanviak.no
Spørsmål kan rettes til Geir Egilsson tlf. 901 88 607