Varsel om endring i plan:

Hamar kommunestyre besluttet samtidig at gang- og sykkelkulvert skal innarbeides i områdeplanen. Kulvert skal etableres under Gåsbuvegen sør for kryss med Imerslundmarka, se planbestemmelse 4, 5.2.1 og 5.3. Endring vil berøre tilstøtende gang- og sykkelveger og deler av reguleringsområdene B7, B23, SPA, LEK9, BBB, BKB og areal avsatt til samferdselsanlegg. Avgrensning av bestemmelsesområde #7:

#7 bestemmelseområde

 

 

 

 

Berørte myndigheter, samt eierne og festerne av eiendommer som berøres direkte vil bli forelagt saken og gitt anledning til å uttale seg før det treffes vedtak om endringer, jf. plan- og bygningslovens § 12-14.

 Planens innhold:

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for å videreutvikle Ingeberg med variert småhusbebyggelse. Områdeplanen gir føringer for videre utvikling av området, som må følges opp ved detaljregulering av de nye boligfeltene. Detaljreguleringen vil blant annet avklare boligtypologi og antall boenheter nærmere.

 Plandokumentene består av reguleringsplan (plankart med bestemmelser) og planbeskrivelse. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.


Kart og saksinformasjon er tilgjengelig fra kommunens digitale  PlanDialog

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.
Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til:
postmottak@hamar.kommune.no
eller skriftlig til:
Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar.


Spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler Arne Willy Hortman, tlf. 6256 3040, awh@hamar.kommune.no.