Rådmann i Hamar, Bjørn Gudbjørgsrud, mener tiden er inne for å ta et helhetlig grep for organiseringen i Hamar kommune. – Vi har nylig gjort endringer i stabsorganiseringen, og vi gjør omfattende endringer i Helse og omsorg, forteller rådmannen. Innføring av fire kommunalområder innebærer at organisasjonsmodellen ferdigstilles. 

Familie og levekår avvikles  
Fagavdelingene som har ligget i Familie og levekår, flyttes til nye resultatområder: 

  • Helsestasjon, Barnevern inkl. Utekontakten, Hamar læringssenter og deler av Flyktningkontoret legges til Opplæring- og oppvekst. - Dette er det stor tilslutning til, og jeg mener det vil bidra til et godt helhetlig grep for barn og unge, sier rådmannen. Bofellesskap for enslige mindreårige blir underlagt Barnevern.  
  • Hamar arbeid og aktivitet og Omsorgstjenester for barn og unge flyttes til Helse og omsorg og organiseres sammen med Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør det mulig å få mer sammenhengende tjenester og helhet. 
  • Interkommunalt krisesenter legges til Opplæring og oppvekst. 

Helt ny tilnærming rundt NAV 
For den kommunale delen av NAV tenker Hamar-rådmannen helt nytt og organiserer NAV under et utvidet kommunalområde som skal hete By, miljø og arbeid.  

- Jeg mener det er har avgjørende betydning at NAV ikke får for mye helsefokus, forklarer rådmannen. - Primært bør NAV være opptatt av arbeid og aktivitet og søke samarbeidspartnere og miljøer som stimulerer til dette. By, miljø og arbeid blir en enhet med et sterkt samfunnsperspektiv og fokus på å utvikle lokalsamfunnet. NAV passer godt inn i dette perspektivet. 

Endringer for Flyktningkontoret 
Rådmannen gjennomfører nye løsninger for Flyktningkontoret ved at noen av de ansatte flyttes til et nytt boligkontor i By, miljø- og arbeid, mens andre stillinger flyttes til Hamar læringssenter. - Den gjeldende nasjonale politikken legger vekt på at kvalifisering av flyktninger i større grad må gå veien via utdanning fordi arbeidsmarkedet i større og større grad setter krav til det. Det er derfor fornuftig å legge kvalifisering og introduksjon til Hamar læringssenter og bosetting til et bredere boligkontor, forklarer Gudbjørgsrud.   

For liten og for stor på samme tid 
- Det har vært gjort en god jobb i Familie og levekår, understreker rådmannen og forklarer at utfordringen har vært at enheten er for liten og for stor på samme tid; for stor i den forstand at de ulike enhetene er relativt forskjellige, slik at samorganisering gir få synergier. Avdelingen er samtidig langt mindre enn Opplæring og oppvekst og Helse og omsorg, som har gjort det vanskelig å få stordriftsfordeler og etablere tilstrekkelig stabsressurser uten at enheten blir for kostnadstung. Det har vist seg vanskelig å få Familie og levekår samlet sett til å gå i økonomisk balanse. Dette skyldes ulike forhold, og det har vært stor uforutsigbarhet knyttet til inntekter og utgifter til bosetting av flyktninger.  

Ny modell innføres 1. februar  
Konsulentfirmaet Agenda Kapuang har hatt som oppdrag å se på ulike organisasjonsmodeller og ga sin anbefaling tidligere i høst. Rådmannens forslag har nå vært på høring i organisasjonen. Høringsinstansene stiller seg i hovedsak bak rådmannens forslag, men det er naturlig nok ulike oppfatninger om hvor enkeltenheter bør plasseres, og hvorvidt enheter bør splittes opp eller ikke. 

Kommunalsjefene for de nye kommunalområdene blir de nåværende ledere for områdene. Anne Olen Aasen er i dag leder for Familie og levekår, og rådmannen forteller at det er dialog om hva som skal være hennes rolle fremover. Den nye organisasjonsmodellen innføres 1. februar 2019, og enhetene som flyttes eller splittes opp, skal delta i interne prosesser som omhandler innføring av den nye organisasjonsmodellen.