Detaljreguleringsplan for Kvartal 54

Planen ble vedtatt av kommunestyret i Hamar den 19. desember 2018, sak nr.: 115/18 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Av saksfremstilling til kommunestyret vil det fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert og hvilken betydning disse er tillagt. Plandokumentene består av reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser) og planbeskrivelsen. En vedtatt reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk og er juridisk bindende for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende.

Kart og saksinformasjon er tilgjengelig fra kommunens digitale PlanDialog

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.
Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

Klage sendes elektronisk til:postmottak@hamar.kommune.no eller skriftlig til: Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Planvedtak med saksdokumenter kan oversendes på forespørsel.
Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler Yanwei Wen tlf. 62563124, eller på e-post yanwei.wen@hamar.kommune.no

 

Frie midler til psykisk helsearbeid - Retningslinjer for søknad  

 1. Generell informasjon:
  1. Kr.  200.000,- til fordeling (endret 1.1.2016)
  2. Maks beløp pr. søknad til utbetaling er kr.100.000,-
  3. Søknadsfrist 1.mars

4. Utbetalinger innen 1.juni

 

 1. Kriterier for tildeling:
  1. Tiltaket /prosjektet må være tidsbegrenset og understøtte en eller flere av satsningsområdene i Kommunedelplan for Helse og Omsorg (2014-2030):
   1. Frivillige og pårørende som ressurs
   2. Tidlig ute med tilpasset hjelp
   3. Tjenester der folk bor
   4. Mestring og deltakelse
   5. Tjenester som virker sammen
  2. Lag og foreninger, frivillig sektor oppfordres til å søke
  3. Kommunal virksomhet vise til samarbeid med lag og foreninger, frivillig sektor for å kunne søke.

 

 1. Det gis ikke midler til:
  1. Enkeltpersoner
  2. Kompetanseutvikling, med mindre det er en del av tiltaket 

 

 1. Søknaden skal inneholde:

1. Kort beskrivelse av prosjektet/ tiltaket og målgruppe ( maks 1 side, eget skjema)

  1. Varighet og tidsperiode
  2. Budsjett
  3. Ansvarlig (navn og kontaktinformasjon)
  4. Kontonummer
  5. Regnskap og rapport innen 15.2.påfølgende år. (se eget skjema)

 

Rev. Nov 2017