OMORGANISERER FOR EI NY TID: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud mener tida var inne for å endre på Hamar kommunes organisering.   FOTO: HAMAR KOMMUNEModellen innebærer at enheten Familie og levekår avvikles, og at fagenhetene flyttes.  

Ny modell innføres 1. februar  
Kommunalsjefene for de nye kommunalområdene blir de nåværende ledere for de respektive områdene: Dordy Wilson, Vigdis Galaaen, Kjetil Wold Henriksen og Morten Midtlien. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud forteller at det er dialog om hva som skal være dagens leder for Familie og levekår, Anne Olen Aasen, sin rolle fremover. 

Den nye organisasjonsmodellen innføres 1. februar 2019, og enhetene som flyttes eller splittes opp, skal delta i interne prosesser for å tilpasse seg den nye organisasjonsmodellen. 

Tida var inne
Bjørn Gudbjørgsrud mener at tida var inne for å ta et helhetlig grep for organiseringen av Hamar kommune. 

– Vi har nylig gjort endringer i stabsorganiseringen, og vi gjør omfattende endringer i Helse og omsorg. Innføring av fire kommunalområder innebærer at organisasjonsmodellen ferdigstilles, sier han. 

Flytting til nye resultatområder 
Når Familie og levekår oppløses vil de ulike fagavdelingene flyttes på følgende måte: Helsestasjon, Barnevern inklusive Utekontakten, Hamar læringssenter og deler av Flyktningkontoret legges til Opplæring- og oppvekst. Bofellesskap for enslige mindreårige blir underlagt Barnevern.  

- Dette er det stor tilslutning til, og jeg mener det vil bidra til et godt helhetlig grep for barn og unge, sier rådmannen. 

Hamar arbeid og aktivitet og Omsorgstjenester for barn og unge flyttes til Helse og omsorg og organiseres sammen med Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør det mulig å få mer sammenhengende tjenester og helhet. Interkommunalt krisesenter legges også til Opplæring og oppvekst. 

Helt ny tilnærming rundt NAV 
For den kommunale delen av NAV, tenker Hamar-rådmannen helt nytt og organiserer NAV under et utvidet kommunalområdet som skal hete By, miljø og arbeid.  

- Jeg mener det er har avgjørende betydning at NAV ikke får for mye helsefokus, forklarer rådmannen. - Primært bør NAV være opptatt av arbeid og aktivitet og søke samarbeidspartnere og miljøer som stimulerer til dette. By, miljø og arbeid blir en enhet med et sterkt samfunnsperspektiv og fokus på å utvikle lokalsamfunnet. NAV passer godt inn i dette perspektivet, mener han. 

Rådmannen gjennomfører også nye løsninger for Flyktningkontoret ved at noen av de ansatte flyttes til et nytt boligkontor i By, miljø- og arbeid, mens andre stillinger flyttes til Hamar læringssenter.

På høring i organisasjonen 
Konsulentfirmaet Agenda Kapuang fikk i fjor i oppdrag å se på ulike organisasjonsmodeller, og etter den gjennomgangen, kom rådmannens forslag ut på høring i organisasjonen. Høringsinstansene har i hovedsak stilt seg bak rådmannens forslag, og nå er jobben med å tilpasse seg til ny modell i gang.