KURSANSVARLIGE: Heidi Rognlidalen, Marthe-Lill Solstad, Reidun Hov, Anne Kjersti Myhrene, Wenche Fjeld, Haakon Wiig og Heidi Nordsveen har arbeidet med innholdet i kurset om samlig ved alvorlig sykdom.Det er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Hedmark (USHT) som har et pågående prosjekt om seksualitet innen lindrende omsorg og behandling med tittelen "Trenger vi snakke om det?" 

Idéen til prosjektet kommer fra helsepersonell som jobber innen lindrende omsorg og behandling og som har sett behovet.  

Prosjektet finansieres med midler fra Helsedirektoratet gjennom Fylkesmannen i Akershus. 

Prosjektleder er sexolog Wenche Fjeld (USHT) og prosjektveileder er PhD Reidun Hov, USHT.  Prosjektet skal være ferdig 1. mars 2019.

Fra kursstart i Elverum 11. januarMer om kurset
Kurset er samlingsbasert og startet opp nå 11. januar på Terningen Arena i Elverum.  Deltakerne er primært helsepersonell i kommuen, men også noen leger og andre ansatte i Sykehuset Innlandet, som arbeider innen lindrende omsorg og behandling, deltar. 

Egeninnsats
For å få spredd kunnskapen, må deltagerne mellom samlingene gjennomføre enkle arbeidsoppgaver knyttet til tematikken på egne arbeidssteder som for eksempel å undervise kollegaer om alvorlig sykdom og seksuelle helse. 

Arrangører/Arbeidsgruppe:
Kreftkoordinator Marte-Lill Solstad (Hamar kommune), kreftkoordinator Heidi Nordsveen (Ringsaker kommune), spesialrådgiver May Næss (Kreftforeningen Innlandet), ingeniør Haakon Wiig (brukerrepresentant), sykepleier/sexolog Heidi Rognlidalen, SMISO, 1. amanuensis/PhD Anne Kjersti Myhrene, Høgskolen Innlandet, urolog/sexolog Mats-Ola Kalgraff. 

Bakgrunn for kurset
Å få en alvorlig og livstruende sykdom og å skulle leve med at døden kan være nær forestående, vil gjøre at tilværelsen både for den som er syk og dens nærmeste blir preget av utrygghet, forvirring og angst. Dette øker behovet for gode relasjoner preget av nærhet og trygghet, samtidig som det melder seg problemer på mange plan. For eksempel kan skader og amputasjoner, som følge av operasjoner og annen behandling, føre til utmattelse, depresjoner, nedstemthet og endret selvbilde og kroppsoppfatning. Dette virker også inn på menneskers seksuelle helse som har med helhet, intimitet og relasjoner å gjøre.  

Å bli hjelpe- og pleietrengende kan medføre en oppfatning av ikke å være akseptert og attraktiv lenger. Mange pårørende får også en annen rolle – fra å være en intim venn og aktiv seksualpartner til å bli en pleier med omfattende omsorgsoppgaver. Det kan være vanskelig å sette ord på egne opplevelser og oppfatninger overfor partneren. For kortere eller lengre tid kan det for mange par være nødvendig å finne en annen form for intimitet enn tidligere og en del kan trenge noen utenforstående å snakke med. 

Utenfor komfortsonen
Å snakke om relasjoner, spesielt knyttet til tema som seksualitet, er ofte utenfor helsepersonells komfortsone. Studier viser at helsepersonell har en tendens til å innta mer medisinske vinklinger på diagnoser og behandling uten å se konsekvenser, for eksempel, for seksualitet. Dette gjelder også overfor pasient i som er i lindrende fase av sin sykdom og dennes partner, en fase som kan vare i flere år.

Hvorvidt seksualitet har en ønsket plass i tilværelsen til pasientene og deres partnere i denne fasen er individuelt, men overordnet sett, er hensikter med lindrende omsorg og behandling å gi et helhetlig tilbud om behandling, omsorg og pleie som omfatter alle aspekter (fysisk, psykisk, sosialt og åndelig) av en persons velvære og livskvalitet.

or mange pasienter er det å opprettholde seksuell helse en viktig side ved livskvalitet som kan opprettholde følelsen av normalitet, glede og fremme kommunikasjon og nærhet til partneren. Selv inn i langtkommen fase av sykdommen, kan pasienter verdsette intime relasjoner, noe som bør indikere at samtaler om seksuell helse bør inngå som en del av den palliative omsorgen.

Kunnskap vil hjelpe 
Hensikten er at pasienter i lindrende fase av sin sykdom og deres partner får tilbud om samtale og støtte for å opprette gode og nære relasjoner, selvbilde, intimitet og seksuell helse. 

Målet er å styrke ansattes fagkompetanse og bevisstgjøre den enkelte i gode etiske refleksjoner innen feltet. 
Kursinnholdet knytter grunnleggende kunnskaper om seksuell helse til pasienter som mottar lindrende omsorg og behandling og deres pårørende.

Videre vil det omhandle alvorlig og livstruende sykdom og konsekvenser av behandling for seksuell helse. Hovedvekt legges på samtaler med pasienter og pårørende med fokus på relasjon og at nærhet og intimitet i en sykdomsfase kan virke lindrende og gi økt livskvalitet.
 

Samarbeidspartnere i prosjektet: 
Kreftforeningen, Innlandet, Terningen Nettverk, Sykehuset Innlandet, HF Sanderud sykehus, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Hamar og Ringsaker kommune.