Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Hamar kommune har fått tildelt kr 400 000 for 2019 (kr. 85 586 i  2018) fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

 

Det kan søkes på 3 ordninger:

DEL A) Det gis støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.

Tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper skal prioriteres.

DEL B) Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheten for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet til innvandrere, herunder flyktninger, arbeidsinnvandrere og familien deres.

DEL C) Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og til mentorordning for utsatte personer, herunder mentorordning for personer utsatt for negativ kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

 

Felles:

Søknadene behandles i henhold til retningslinjene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 

Frist: 25.februar 2019

Søknad fremmes på eget skjema som finnes her:

www.hamar.kommune.no/kulturskjemaer

Spørsmål kan rettes til Wenche Haslie, wenche.haslie@hamar.kommune.no,tlf. 62563128/98696117