De frivillige i Home Start 2018.- Gjennom årene har vi hatt en jevn etterspørsel og økning av småbarnsfamilier med behov for støtte. Med aktiviteten i 2018 har vi nådd en ny, sier Eva Eidem og Linda Soløst, begge koordinatorer for Home-Start Familiekontakten Hamar.

Gratis for småbarnsfamilier
Familiekontaktene gjør en uvurderlig innsats for småbarnsfamilier som har en vanskelig og slitsom hverdag. Home-Start Familiekontakten fungerer slik at en frivillig kommer hjem til familien som har meldt opp sitt behov, 2-4 timer pr uke i minimum 4 måneder.  Oppdragene fungerer som et supplement til det offentlige tjenesteapparatet, og er gratis for familien.

Frivillige hjelpere
Eva Eidem og Linda Soløst forteller at de i 2018 hadde 42 familiekontakter med oppdrag hos småbarnsfamilier, som ba om støtte og hjelp for en periode.

- Familiekontaktene er driftige – med store varme hjerter. Vi tar godt vare på dem, og følger dem jevnlig opp, blant annet med månedlig treff, veiledning  og temakvelder, sier Eidem.

Alle familier er ulike, og behovene likeså; slitne foreldre, aleneforeldre, fysisk og psykisk slitasje, kroniske lidelser hos barn og / eller forelder, samlivsbrudd,  ensomhet, og hverdagskneiker av ulike slag. 

- En frivillig hjelper for en periode kan bety så uendelig mye. Home Start er fortsatt et svært godt forebyggende lavterskeltilbud til de mange småbarnsfamilier, mener Eva Eidem.  

Hjelp til egen mestring
De frivillige hjelperne jobber for å framheve de positive ressursene hos foreldre. De hjelper dem å mestre foreldrerollen bedre, slik at også barna får det bedre. Home Start bidrar til å skape gode familieforhold og til å trygge barnas oppvekstvilkår.
 
Ett suksesskriterie er likeverdighet. Det skal ikke være noen ubalanse mellom hjelperollen og den som mottar hjelp, sier Linda Soløst.

I elleve år
Både familiekontaktene og koordinatorene ser positivt framover. I 2017 markerte de 10 års-jubileum for Home Start Familiekontakten Hamar, og de fortsatte i 2018 med økt aktivitet. De har også fått til et godt samarbeid med Home Start i Stange og Ringsaker kommune, som skal videreføres.   

- Vi vet at Home Start virker; for familier, for de frivillige og for de profesjonelle som fortsetter å henvise til oss, oppsummerer Eva Eidem og Linda Soløst, og viser til årsrapporten for enda flere detaljer. 

Linda Soløst og Eva Eidem, begge koordinatorer for Home-Start Familiekontakten Hamar Linda Soløst og Eva Eidem.