Med hjemmel i Eiendomsskattelovens §14 og 15 blir eiendomsskattelisten lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker fra fredag 1. mars 2019.

Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, skattetakst, skattesats og  eiendomsskatt som skal betales i 2019. Helt eller delvis fritatte eiendommer etter §5 og 7 fremgår særskilt av lista.

Skattelista blir lagt ut på rådhusets servicekontor og på kommunens internettside i kune fire uker fra 1. mars. For info om egen eiendomsskatt, gå innpå MIN SIDE - innlogging øverst på forsiden.

Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagen sendes skriftlig  innen 13. april 2019  til Hamar kommune v/eiendomsskattekontoret, pb.4063, 2306 Hamar eller postmottak@hamar.kommune.no