Planen fremmes av Lund+Slaatto Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Espern Eiendom AS.

Utvidelsen av planområdet er ca. 3,4 daa. Det totale planområdet vil da bli ca. 85,6 daa og består av eiendommene gnr/bnr 1/5322, 1/5323, 1/5324, 1/5325, 1/5326, 1/5327, 1/7017, 1/7019, 1/7340 og 1/7556.

Planavgrensningen fremgår av kartutsnittet.

Eiendommene som omfattes av utvidelsen er i dag regulert til bolig/kontor/tjenesteyting, næring/kontor/tjenesteyting, friluftsområde i vann kombinert med park, veg og park.

Med henvisning til oppstart av planarbeid, varslet 9. juli 2017, foreslås planområdet nå utvidet mot vest. Planområdet utvides for å sikre en helhetlig planlegging av området og overgangen til Espern bru og Godsområdet.  

Utvidelsen av planområdet er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2.

Oppstartsvarselet annonseres i Hamar Arbeiderblad 07.03.2019 og dokumentene til planarbeidet kan ses på kommunens hjemmeside: www.hamar.kommune.no 

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Lund+Slaatto Arkitekter AS, Langkaia 1, 0150 OSLO, post@lsa.no innen 11.04.2019. Merk henvendelsen «Espern».

Planarebeidet kan følges på Hamar kommunes digitale plandialog

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ane Nesje, tlf. 952 74 691

e-post: ane@lsa.no

 

 

utvidelse av planområdet
utvidelseområde