Formålet med planarbeidet er planarbeidet er å omregulere arealet på eiendom 22/6 til boligformål og veg samt gang-/ sykkelveg. Det legges med dette til rette for å bygge eneboliger i rekke på eiendom 22/6 med adkomstvei fra Valumsvegen, se planinitiativet og referat fra oppstartsmøte for utdypende informasjon. Planinitiativet ble behandlet i formannskapsmøtet 7. november 2019, se samlet saksframstilling. Planinitiativet utløser krav om konsekvensutredning da det er i strid med kommuneplanens arealdel. Planforslaget omfattes derfor også av krav om planprogram. Forslag til planprogram legges med dette på høring.

Planområde og fremtidig fremdrift og plandokumenter kan sees på PlanDialog. http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=081200

 

Oppfordring til å uttale seg

En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende for nye utbygginger og bruksendringer. Alle som er berørt eller har interesser i området oppfordres til å komme med innspill så tidlig som mulig.

Kommunen ønsker opplysninger om faktiske forhold og synspunkter på interesser som bør vurderes nærmere. Dette kan for eksempel være bruk av egen eiendom. Det kan også være naboer eller organisasjoners kjennskap til spesielle verdier i området tilknyttet kulturminner, friluftsliv, biologisk mangfold eller områder hvor det må tas spesielt hensyn til farer eller ulemper. Uttalelse kan få betydning for planarbeidet, for politisk behandling av planforslaget og for gjennomføring av planen.

 

Videre prosess

Eventuelle innspill til planoppstart og planprogram blir vurdert av forslagsstiller og kommunens saksbehandler. Det vil ikke bli sendt ut svarbrev på innspill, men innsendte merknader vil framgå som del av grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Kommunen vil behandle planprogrammet i formannskapet før selve planforslaget utarbeides.

reguleringsplan

Henvendelse og innspill sendes

Anderssen + Fremming AS v/ Gary Parkes

Post: Pb 556, 2304 Hamar

Epost: gp@af-ark.no

Telefon: 625 49 800

 

Kommunens saksbehandler er:
Bård Sødal Grasbekk

bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no,

62 56 30 41